PHÂN LOẠI DỰ ÁN ĐỂ LÀM GÌ?

PHÂN LOẠI DỰ ÁN ĐỂ LÀM GÌ?
Theo điều 5 của NĐ Số: 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2015
1. Dự án đầu tư xây dựng được phân loại theo quy mô, tính chất, loại công trình chính của dự án gồm: Dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án nhóm B và dự án nhóm C theo các tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công và được quy định chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.
2. Dự án đầu tư xây dựng công trình chỉ cần yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng gồm:
a) Công trình xây dựng sử dụng cho mục đích tôn giáo;
b) Công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất).
3. Dự án đầu tư xây dựng được phân loại theo loại nguồn vốn sử dụng gồm: Dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án sử dụng vốn khác.

Vậy có 1 câu hỏi được đặt ra là: Phân loại dựng án để làm gì?
XÂY DỰNG VÂN THANH Co.,Ltd xin được trả lời như sau:
1. Phân loại dự án để phân cấp quản lý, tức là cấp có thẩm quyền, người có thẩm quyền.
2. Phân loại để quản lý năng lực của tổ chức, cá nhân hành nghề Lập dự án và quản lý dự án.
3. Phân loại dự án để quản lý chi phí.

Nhận xét & Thảo luận