LUẬT ĐẤU THẦU 43/2013/QH13

Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đấu thầu quy định tại Điều 1 của Luật này. 2. Tổ chức, cá nhân có hoạt động đấu thầu không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này được chọn áp dụng quy định của Luật này. Trường hợp chọn áp dụng thì tổ chức, cá nhân phải tuân thủ các quy định có liên quan của Luật này,...

Xem thêm

TCVN 9411-2012 THIẾT KẾ NHÀ Ở LIỀN KỀ

Quy định chung Nhà ở liên kế được xây dựng theo quy hoạch chung tại các tuyến đường trong đô thị hoặc ngoại vi. Việc thiết kế và xây dựng phải tuân thủ theo thiết kế và quy định về kiến trúc đô thị được duyệt đối với nhà ở riêng lẻ. Khi thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo nhà liên kế hai bên tuyến đường đô thị phải hài hòa với tổng thể kiến trúc tuyến...

Xem thêm

NGHỊ ĐỊNH 68/2019/NĐ-CP VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ DỰ ÁN THAY THẾ NĐ32

Những điểm mới của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP và Nghị định số 32/2015/NĐ-CP. Anh/em cùng tìm hiểu, tham gia sôi nổi nhé. 68 vẫn gồm 9 chương và 38 điều như 32. Có vẻ như ko thấy thuật ngữ Chi phí chung nữa? Và thuật ngữ Chi phí gián tiếp được dùng thay thế. Rất nhiều điểm mới giữa 68/2019/NĐ-CP với 32/2015/NĐ-CP. Cơ sở dữ liệu được đề cập, Chủ đầu tư + Tư vấn thêm...

Xem thêm

THÔNG TƯ 05/2014/TT-BVHTTDL Sửa đổi, bổ sung điều 6 của Thông tư số 12/2010/TT- BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2010 Quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của trung tâm văn hóa-thể thao xã và thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 3 năm 2

THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung điều 6 của Thông tư số 12/2010/TT- BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2010 Quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của trung tâm văn hóa-thể thao xã và thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 3 năm 2011 Quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của nhà Văn hóa-Khu thể thao thôn

Xem thêm

THÔNG TƯ 06/2011/TT-BVHTTDL Quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn

THÔNG TƯ 06/2011/TT-BVHTTDL Quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn

Xem thêm

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9365 : 2012 NHÀ VĂN HÓA THỂ THAO - NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ĐỂ THIẾT KẾ

1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo nhà văn hóa - thể thao. CHÚ THÍCH: 1) Nhà văn hóa - thể thao được dùng vào mục đích tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao ở cấp quận, huyện. 2) Đối với nhà văn hóa - thể thao có yêu cầu đặc biệt, khi các cơ quan có thẩm quyền cho phép thì được thiết kế theo yêu cầu, nhiệm vụ thiết...

Xem thêm

VB 4688/HD-BVHTTDL HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TIÊU CHÍ 06 VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT VĂN HÓA VÀ TIÊU CHÍ 16 VỀ VĂN HÓA TRONG BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

VB 4688/HD-BVHTTDL HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TIÊU CHÍ 06 VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT VĂN HÓA VÀ TIÊU CHÍ 16 VỀ VĂN HÓA TRONG BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Xem thêm

TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ NHÀ VĂN HÓA THÔN, TDP

Nhà văn hóa thôn không có tiêu chuẩn thiết kế riêng mà phải kết hợp cả quy định của ngành chức năng và các quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây dựng để thiết kế. Trước hết về quy mô công trình, bạn phải căn cứ vào Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08/3/2011 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch để lựa chọn khu đất, diện tích khu đất, quy mô công trình (số chỗ ngồi, diện tích...

Xem thêm

THÔNG TƯ 03/2016 BXD QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này quy định chi tiết về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng cấp công trình xây dựng trong quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định 46/2015/NĐ-CP. 2. Đối tượng áp dụng: Thông tư này áp dụng với người quyết định đầu...

Xem thêm

NGHỊ ĐỊNH 46 CP VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Nghị định này hướng dẫn Luật Xây dựng về quản lý chất lượng công trình xây dựng trong công tác khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng; về bảo trì công trình xây dựng và giải quyết sự cố công trình xây dựng.

Xem thêm

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH VỐN SƠ BỘ TRƯỚC KHI XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Suất vốn đầu tư xây dựng công trình là một trong những chỉ tiêu quan trọng trong kinh tế kỹ thuật tổng hợp dùng để phục vụ việc lập kế hoạch đầu tư quản lý vốn đầu tư và đánh giá phân tích kinh tế tài chính dự án đầu tư của các nhà đầu tư.

Xem thêm

DANH MỤC CÁC TCVN XÂY DỰNG THÔNG DỤNG

Tiêu chuẩn xây dựng là các quy định về chuẩn mực kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, trình tự thực hiện các công việc kỹ thuật, các chỉ tiêu, các chỉ số kỹ thuật và các chỉ số tự nhiên được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành hoặc công nhận để áp dụng trong hoạt động xây dựng. Tiêu chuẩn xây dựng gồm tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng và tiêu chuẩn khuyến...

Xem thêm

NGHỊ ĐỊNH SỐ: 37/2015/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Nghị định này quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. 2. Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xác lập và quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng (bao gồm cả hợp đồng xây dựng giữa nhà đầu tư thực hiện dự án BOT, BTO, BT và PPP với nhà thầu thực...

Xem thêm

LUẬT XÂY DỰNG SỐ: 50/2014/QH13

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng. Điều 2. Đối tượng áp dụng Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động đầu tư xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp điều ước quốc...

Xem thêm

THÔNG TƯ 26/2016/TT-BXD QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XD

Thông tư này quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng áp dụng với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan trên lãnh thổ Việt Nam.

Xem thêm