GIÁM SÁT, QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Công trình trước khi khởi công phải được lập tiến độ thi công
Tiến độ thi công do nhà thầu lập phải phù hợp với tổng tiến độ của dự án đã được duyệt
Đối với công trình xây dựng quy mô lớn và thời gian thi công kéo dài thì tổng tiến độ xây dựng công trình phải được lập cho từng giai đoạn, tháng, quý, năm.

Tiến độ thi công là một nội dung, 1 phần tài liệu kèm theo hợp đồng thi công ký giữa chủ đầu tư và nhà thầu trúng thầu.
Chủ đầu tư,  nhà thầu thi công, tư vấn giám sát và các bên liên quan có trách nhiệm theo dõi giám sát tiến độ thi công xây dựng công trình và điều chỉnh tiến độ trong trường hợp tiến độ thi công xây dựng công trình ở một số giai đoạn bị kéo dài nhưng không làm ảnh hưởng đến tổng tiến độ của dự án.

Trường hợp đẩy nhanh tiến độ xây dựng đem lại hiệu quả cao hơn dự án thì nhà thầu được xét thưởng theo hợp đồng

Khuyến khích việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng trên cơ sở đảm bảo chất lượng công trình.
Trường hợp xét thấy tổng tiến độ của dự án bị kéo dài thì chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư để quyết định điều chỉnh tổng tiến độ của dự án.

Trường hợp kéo dài tiến độ xây dựng gây thiệt hại thì bên vi phạm phải bồi thường thiệt hại và bị phạt vi phạm hợp đồng.

Nhận xét & Thảo luận