HỒ SƠ NGHIỆM THU BAO GỒM - TVGS VÂN THANH

* Hồ sơ nghiệm thu bao gồm:
- Biên bản nghiệm thu
- Bản vẽ hoàn công đối với các hạng mục được nghiệm thu
- các tài liệu căn cứ để nghiệm thu
(các biên bản nghiệm thu và bảng tính giá trị khối lượng được nghiệm thu là những tài liệu bắc buộc có trong hồ sơ thanh toán công việc; giai đoạn thi công; hạng mục công trình và công trình đó hoàn thành).
*, Quá trình nghiệm thu công trình mới hoặc cải tạo:
- Nghiệm thu vật liệu, thiết bị, nhân lực, phòng thí nghiệm, san phẩm chế tạo sẵn sẽ được đưa vào sử dụng
- Nghiệm thu từng công việc xây dựng
- Nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng; giai đoạn thi công
- Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình để đưa vào sử dụng

Nhận xét & Thảo luận