PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH VỐN SƠ BỘ TRƯỚC KHI XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

- Suất vốn đầu tư xây dựng công trình là toàn bộ chi phí xây dựng của công trình đầu tư được tính trên 1 đơn vị năng lực sản xuất hoặc phục vụ quy ước của công trình đó chi phí xây dựng được tính vào suất vốn đầu tư xây dựng công trình bao gồm tất cả các chi phí cho việc xây dựng công trình từ khi có chủ trương đầu tư đến khi đưa vào hoạt động.

- Suất vốn đầu tư xây dựng công trình là toàn bộ chi phí để tạo ra tài sản cố định tính trên một đơn vị năng lực quy ước mới ăn được đưa vào sản xuất sử dụng ổn định trong điều kiện bình thường hay nói cách khác chỉ tiêu xuất vốn đầu tư xây dựng là chi phí cần thiết để tạo ra hoặc đổi mới duy trì một đơn vị năng lực sản xuất hoặc phục vụ của tư tưởng đầu tư.

;- Suất vốn đầu tư xây dựng công trình là một trong những chỉ tiêu quan trọng trong kinh tế kỹ thuật tổng hợp dùng để phục vụ việc lập kế hoạch đầu tư quản lý vốn đầu tư và đánh giá phân tích kinh tế tài chính dự án đầu tư của các nhà đầu tư.

- Căn cứ để xác định tổng mức đầu tư phân tích đánh giá và lựa chọn phương pháp đầu tư trong giai đoạn lập dự án đầu tư (bao gồm lập báo cáo đầu tư xây dựng công trình và lập dự án đầu tư xây dựng công trình).

- ​dùng để đánh giá trình độ năng lực của chủ đầu tư và đơn vị thi công xây dựng và căn cứ để xem xét về mặt kinh tế của các giải pháp thiết kế các phương án xây dựng và quá trình xây dựng nói chung.

Xem thêm bằng file PDF phía dưới:
Tải file

Nhận xét & Thảo luận